Stadgar för Influencers of Sweden

Funderar du på vad som gäller vid medlemsskap i Influencers of Sweden? Våra stadgar – tillika medlemsvillkor – finner du här nedan.

§ 1 ÄNDAMÅL

1.1. Föreningen Influencers of Swedens uppgift är att verka som branschorganisation för influencers i sociala medier, synliggöra branschens utveckling, skapa mötesplatser och samverkan mellan influencers och verka för gemensam branschetik.

1.2.  Influencers of Sweden är en medlemsstyrd organisation som bygger på värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde.

1.3. Influencers of Sweden är partipolitiskt obundet.

1.4. Föreningen ska inom ramen för dessa stadgar kartlägga och förmedla utvecklingen i branschen. Förmedla medlemmarnas röst, lyfta branschfrågor, skapa opinion och vara branschens naturliga mötesplats för nätverkande.

1.5. Föreningen har sitt säte i Örnsköldsviks kommun.

1.6. Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1. Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift och följa föreningens etiska riktlinjer.

2.2. Ansökan om medlemskap sker skriftligen och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

2.3. Till ansökan fogas länk till primär kanal. Kanalen ska vara offentlig, publicerad och aktiv. Kanalen ska ha en fysisk person som avsändare och denna avsändare ska lätt kunna identifieras.

2.4. Till medlem i föreningen antas personer som fyllt 18 år och är yrkesverksam kreatör i sociala medier  (“influencer”) samt godkänns enligt §2.2.

2.5. Medlem, som överträder stadgarna eller bryter mot ändamålsparagrafen, antagna regler eller av annan orsak inte bör få vara kvar som medlem, kan uteslutas ur föreningen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i möten och beslut om föreningens angelägenheter.

2.5.1. Beslutar styrelsen om uteslutning, se §2.5, kan den uteslutne medlemmen överklaga beslutet till årsmötet.

2.5.2. Till dess årsmöte har hållits är medlemmen suspenderad.

2.5.3. Medlem ska underrättas skriftligen om styrelsens beslut.

2.5.4. Medlem som uteslutits äger inte rätt att återfå inbetalda avgifter och inte heller rätt att få ut någon andel av föreningens tillgångar.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

3.1. Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift vilken beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 4 ÅRSMÖTE

4.1. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Extrainsatt årsmöte skall hållas när något av nedanstående kriterier uppfylls:

 • Styrelsen begär det.
 • En revisor begär det.
 • 50% av medlemmarna begär det.

4.2.  Kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen ska samtliga ärenden anges och erforderliga handlingar bifogas.

4.3.  Dagordning. 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar
 5. Ställningstagande till om stämman är beslutsmässig
 6. Val av två personer att justera protokollet
 7. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 8. Fastställande av dagordning
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 10. Ekonomisk berättelse för förra året
 11. Revisorernas berättelse för förra året
 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 14. Propositioner från styrelsen
 15. Beslut om årets verksamhetsplan
 16. Beslut om årets budget
 17. Motioner från medlemmar
 18. Fastställande av medlemsavgift
 19. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 20. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 21. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 22. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 23. Val av valberedning
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande

§ 5 VALBEREDNING

5.1.  Valberedningen bereder val som sker på årsmöte och eventuellt extra årsmöte.

5.2.  Valberedningen förslag till val bör vara representativt för medlemskåren.

§ 6 RÖSTNING OCH BESLUT

6.1. Vid årsmöte och extra årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. 

6.2. Beslut tas med enkel majoritet om inget annat anges. Vid lika röstetal sker en ny omröstning, om lika röstetal kvarstår har mötesordförande utslagsröst.

6.3. Stadgeändringar och beslut om föreningens upplösning erfordrar minst två tredjedels majoritet av avgivna röster.

6.4. Val ska ske med slutna valsedlar då någon röstberättigad så begär.

6.5. För beslut om uteslutning krävs att minst hälften av det antal ordinarie styrelseledamöter som valdes vid årsmötet är eniga därom. Tjänstgörande suppleanter räknas som ordinarie.

§ 7 STYRELSE

7.1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.

7.2. Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst

nio (9) ledamöter samt lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

7.3. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av dess ledamöter, inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande.

7.4. Styrelsen utser inom sig själv ordförande och övriga funktioner.

7.5. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.

7.6. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för 1-2 år beroende på valberedningens rekommendationer.

7.7 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

§8 REVISORER

8.1 För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med upp till två (2) revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

8.2. Styrelsen skall senast sex veckor före föreningsstämman lämna sina handlingar för årsredovisning till föreningens revisor. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 9. STADGEÄNDRING

9.1. Stadgeändringar kan göras på ordinarie årsmöte, se 6.3.

9.2. Ändring av föreningens stadgar om ändamål och verksamhet (§1), stadgeändringar (§6.3) och upplösning (§9) kräver likalydande beslut på två på varandra följande stämmor.

§ 10 UPPLÖSNING

10.1. För att upplösa föreningen fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte, se 6.3. Vid årsmötet ska beslutas hur föreningens tillgångar ska disponeras eller skulder fördelas.